Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Игри

Игри

Общи условия на играта “GIVEAWAY с АПТЕКИ КАКТУС“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името “GIVEAWAY с АПТЕКИ КАКТУС“.

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Период на провеждане на играта: от 20:00 ч. на 27.05.2022 г. до 24:00 ч. на 01.06.2022 г.

Съдържанието на тези правила е достъпно на сайта на аптеки КАКТУС и К-КРЕС  (http://k-kres.com/bg/index.html) в периода на организиране на играта, считано от започването ѝ до успешното раздаване на всички награди на печелившите участници.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Фарма Дйнамикс“ ООД, гр. Варна, ул.Иван Рилски 2 ; ЕИК 202278025, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта.

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

В играта не могат да участват служители на Организатора, както и близки роднини на тези лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в играта не се обвързва със закупуването на продукти.

2. Условия на участие:

Всеки участник трябва в коментар под публикацията да качи рисунка на детето си, да тагнете най-малко двама приятели и да споделете поста във Фейсбук профила на аптеки КАКТУС  (https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%9A-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81--100942808895319) 

До участие в играта няма да бъдат допускани позорни, клеветнически, неприлични, порнографски, обидни, застрашителни или незаконни материали. До участие в играта няма да бъдат допускани материали, които може да представляват или насърчават поведение, което би се сметнало за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би нарушило по-друг начин закона или правилата за използване на Фейсбук.

Всеки участник може да участва с 1 брой коментар.

Десетте рисунки, които са събрали най-много харесвания ще получат:

Първите две рисунки печелят: Раничка + бутилка "Кактус" +книжка"Замръзналото кралство" + мемори игра

Третата и четвъртата рисунка печелят: Книжка "Замръзналото кралство" + бутилка "Кактус"

Останалите шест рисунки печелят: Книжка "Замръзналото кралство" + семейна настолна игра.

3. Имената (или посочените имена в профилa във Фейсбук) на спечелилите участници ще бъдат обявени във Фейсбук профила на аптеки КАКТУС до 05.06.2022 г.

4. Участниците обявени за печеливши, трябва да се свърже с Организатора на посоченият телефон в профила на аптеки КАКТУС  във Фейсбук, за да бъдат уточнени трите му имена, точен адрес за получаване на спечелената награда и телефон за контакт до 17:00 часа на 07.06.2022 г.

Ако след този срок Организаторът не е получил необходимата му информация за изпращане на спечелената от конкретния участник награда, на 08.06.2022 г. организаторът ще обявяви нов печеливш.

5. Наградата ще бъде доставена в срок от 1 месец от получаване на данните на спечелилия участник на посочения по т.4 адрес от куриер за сметка на Организатора. Доставка се извършва само на територията на Република България.

6. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

7. Всеки участник има право по всяко време да заяви в писмен вид със съобщение, изпратено във Фейсбук профила на аптеки КАКТУС отказ от по-нататъшно участие в играта.

8. В случай, че спечелилият участник бъде отстранен поради факта, че не отговаря на настоящите правила, на 09.06.2022г. ще се обяви нов печеливш.

9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която участниците участват в играта.

2. Организаторът не носи отговорност за изгубени или недостигнали до него коментари по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на Интернет доставчиците.

3. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

4. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в същата.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от „Фарма Дайнамикс“ ООД , гр. ВАРНА, ул.Иван Рилски 2 .

2. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Фейсбук, име, телефонен номер и адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившия участник и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание дадено от участника съгласие.

3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Фейсбук) ще бъдат съхранявани за срок до 14 дни след датата на обявяване на печелившия участник, след което ще бъдат унищожени.

Личните данни на участника, спечелил награда (име на профил във Фейсбук, име, телефонен номер и адрес), ще бъдат съхранявани за срок от 3 месеца след датата на обявяване на печелившия участник, след което ще бъдат унищожени.

5. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

6. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.

7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта и получаване на спечелена награда. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта и да получи спечелената награда.

VI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Фейсбук страницата на аптеки КАКТУС .