Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Игри

Игри

“GIVEAWAY с АПТЕКИ КАКТУС“

01.02.2024

ОБЩИ/ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИИЯТА ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА АПТЕКА КАКТУС И К-КРЕС

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА КАМПАНИЯТА/ИГРАТА:

“GIVEAWAY с АПТЕКИ КАКТУС“

 

2. ПАРТНЬОР НА КАМПАНИЯТА/ИГРАТА:

Играта се провежда в търговските обекти на НЮ УЕЙ ФАРМАСЕ  ЕООД,  ФАРМА ДАЙНАМИКС ООД, ТАБЛЕТКА ОООД и К- КРЕС ЕООД регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с  BG205526013, BG202278025, BG103907566, BG103907566, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Мадара” 2, ет. 3 и гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 90 , (наричани по-нататък за краткост „Партньор” или “Аптеки Кактус и К-Крес”).

3. I. ОБЩИ УСЛОВИЯ :

Играта се организира под името “GIVEAWAY с АПТЕКИ КАКТУС“.

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Период на провеждане на играта: от 07:30 ч. на 01.02.2024 г. до 20:30 ч. на 29.02.2024 г.

Съдържанието на тези правила е достъпно на сайта на аптеки КАКТУС и К-КРЕС  (http://k-kres.com/bg/index.html) в периода на организиране на играта, считано от започването ѝ до успешното раздаване на всички награди на печелившите участници.

ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Фарма Дйнамикс“ ООД, гр. Варна, ул.Мадара 2, етаж 3 ; ЕИК 202278025, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта.

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

В играта не могат да участват служители на Организатора, както и близки роднини на тези лица.

5. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

5.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Кампанията/Играта се определят изцяло от Организатора.

5.2 Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията/Играта и са публикувани на електронната и ФБ страници на Партньора.

5.3 Организатора си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.k-kres.com/.

5.4 Участник в Кампанията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Кампанията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5.5 Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Кампанията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря 

на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията/Играта.

5.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лишат от правото да получи/получат спечелената/ спечелените в резултат на такива действия награда/награди.

5.7 Кампанията/Играта се организира и провежда на територията на Република България.

6. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Кампанията/Играта започва на 01.02.2024 г. и приключва на 29.02.2024 г.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са следните: Dr.Wolke С рапид , Dr.Wolke Займс х 20, Dr.Wolke Червен ориз, Dr.Wolke Цейлонска канела х 35, Dr.Wolke Цинк - Биотин-Селен, Dr.Wolke Синухелт, Dr.WolkeСлийп уондър, Dr.Wolke Селен х 60, Бросилар, Dr.Wolke Кверцетин, Dr.Wolke Имун код, Dr.Wolke Пасифлора, Dr.Wolke Лакс, Dr.Wolke Б макс депо х30, Dr.Wolke Лутеин плюс, Dr.Wolke Витамин Е, Dr.Wolke Магнезий 750х30, Dr.Wolke Калций, магнезий, цинх х 30, Dr.Wolke Витамин К2, Dr.Wolke Витамин Д 400 х30

•  

7.2 Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

7.3 Наградите се доставят в самият обект, от който са закупени продуктите 

7.4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

7.5. Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

8. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

8.1. В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

8.2. Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукти от обектите на Партньорите на стойност от 20 лв с ДДС. или повс , от който и да е магазин от търговската верига  Кактус и К-Крес, в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на избраните продукти, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на фейсбук страницата на Аптеки Кактус и К-Крес:  bit.ly/3HNtT1H, като под поста впише номера на касовият си бон от продажбата и неговата стойност.

8.3. С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността закупените с нея продукти.

8.4. Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката, в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в Кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата в обекта на Партньора при получаване на наградата. Оригиналът на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез фейсбук страницата, адреса, посочен в раздел 8.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти, закупени от търговски обект на Аптеки Кактус и К-Крес

8.5. Един участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Тегленето на печелившите участници се извършва от Организатора на 04,03,2024. Ще бъдат изтеглени 20 печелив. Имената на изтеглените участници, както и номерата на техните регистрирани касови бележки, ще бъдат обявени във Фейсбук профила на аптеки Кактус на 04,03,2024г.

9.1. Участниците обявени за печеливши, трябва да се свърже с Организатора на посоченият телефон в профила на аптеки КАКТУС  във Фейсбук най-късно до 08,03,2024г , за да бъдат уточнени имената и обекта от който могат да си вземат наградата 

9.2. Ако след този срок Организаторът не е получил необходимата му информация за спечелената от конкретния участник награда, на 09.03.2024 г. организаторът ще обявяви нов печеливш.

9.3. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

9.4. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи участието им и размера на покупката.

9.5. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Кампания награди като отговорността за рекламации е на съответния търговец и/или производител на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

9.6. Всеки участник има право по всяко време да заяви в писмен вид със съобщение, изпратено във Фейсбук профила на аптеки КАКТУС отказ от по-нататъшно участие в играта.

9.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

 

ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА 

1. Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която участниците участват в играта.

2. Организаторът не носи отговорност за изгубени или недостигнали до него коментари по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на Интернет доставчиците.

3. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

4. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в същата.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от „Фарма Дайнамикс“ ООД , гр. ВАРНА, ул.Мадара 2, етаж 3 .

2. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Фейсбук, име, телефонен номер и адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившия участник и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание дадено от участника съгласие.

3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име на профил във Фейсбук) ще бъдат съхранявани за срок до 14 дни след датата на обявяване на печелившия участник, след което ще бъдат унищожени.

Личните данни на участника, спечелил награда (име на профил във Фейсбук, име, телефонен номер и адрес), ще бъдат съхранявани за срок от 3 месеца след датата на обявяване на печелившия участник, след което ще бъдат унищожени.

5. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

6. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.

7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта и получаване на спечелена награда. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта и да получи спечелената награда.

8. Участник в Играта може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни, в случай че прецени, че е налице нарушение на правото му на защита на личните данни, като подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

9. Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.

2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Фейсбук страницата на аптеки КАКТУС .